Samenvatting Privacyverklaring

Wij geven om uw privacy! U wilt graag weten of we ook de daad bij het woord voegen, maar u vindt een Privacyverklaring misschien nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon.

Daarom bezorgen we u deze samenvatting, die u in minder dan 2 minuten kan lezen. Ze geeft u de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij Uw Persoonsgegevens verwerken.

Wat er te weten valt:

Ten eerste: u blijft altijd de enige eigenaar van uw Persoonsgegevens! 

Uw werkgever treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot haar interne loonbeleid. In die zin treedt Payflip als aanbieder van de Cafetariaplan tool hoofdzakelijk op als een verwerker voor uw werkgever.

Payflip treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van uw Persoonsgegevens bij het aanmaken van account op en gebruik van de Cafetariaplan tool: Payflip zorgt ervoor dat Uw Persoonsgegevens en privacy beschermd blijven.

Welke informatie verzamelen we over u?

 • Vanaf het moment dat u start met het gebruik van de Cafetariaplan tool, vragen we u om de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring goed te keuren. 

 • Van zodra u akkoord bent gegaan met de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring, kan u gebruik maken van onze diensten. In principe verzamelen en verwerken wij enkel de gegevens en informatie die u of uw werkgever aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening. 

 • Daarnaast verwerken we ook enkele meer technische en analytische gegevens over uw gebruik van onze diensten en de Cafetariaplan tool, zoals uw IP-adres en aantal bezoeken.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Payflip verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om uw account voor de Cafetariaplan tool aan te maken en te beheren. Dit steeds in het kader van de Algemene Voorwaarden die zowel u als uw werkgever hebben goedgekeurd.

 • Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om onze diensten en de Cafetariaplan tool te onderhouden en te optimaliseren; om onze klantenservice te kunnen verzorgen; om anonieme statistieken te genereren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

 • Indien u hiervoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor marketingacties.

Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens? 

 • Uw werkgever heeft toegang tot uw Persoonsgegevens voor de uitvoering van haar interne loonbeleid. Payflip heeft enkel toegang tot uw Persoonsgegevens voor de hierboven omschreven doeleinden.

 • De payroll verwerker (bv. sociaal secretariaat) van uw werkgever kan toegang hebben tot sommige van uw Persoonsgegevens, indien nodig om de Cafetariaplan tool goed te laten functioneren. 

 • Uw Persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden. Alleen anonieme informatie zal worden gedeelt met derden voor marketingdoeleinden of voor statistische doeleinden voor payroll trends.

Wat heeft u in de hand?

 • U kan ons op elk moment vragen om uw Persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. U kan ons hiervoor een e-mail sturen naar info@payflip.be

 • Meer informatie over uw rechten vindt u in Artikel 6 van de volledige Privacyverklaring.

Wat doen we om Uw Persoonsgegevens te beschermen?

 • We hebben in de Cafetariaplan tool geschikte veiligheidsmaatregelen geïncorporeerd op technisch en organisatorisch niveau.

 • Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doelstellingen bepaald door ons of uw werkgever, tenzij een wettelijke verplichting een langere bewaartermijn oplegt.

Wilt u meer weten: dan nodigen we u uit om onze volledige Privacyverklaring te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

1. Toepassingsgebied

Dit is een overeenkomst (“Privacyverklaring”) tussen u, een natuurlijke persoon, die de Cafetariaplan tool van Payflip wil gebruiken (“User”), en Payflip BV, rechtspersoon gevestigd in Edekestraat 44, 9800 Deinze (België) - met BTW-nummer 0746.748.857 (hierna ‘Payflip’). Payflip is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die het in deze Privacyverklaring omschrijft en toelicht.

Gezamenlijk wordt aan Payflip en de User gerefereerd door middel van de “Partijen”, of afzonderlijk door middel van de “Partij”.

Zoals gebruikt in deze Privacyverklaring, omvatten de termen "gebruiken" en "verwerken" van Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) het onderwerpen van de persoonlijke informatie aan statistische of andere analyse en het gebruiken of behandelen van persoonlijke informatie op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, evalueren, wijzigen, verwijderen, gebruiken, combineren, bekend maken en overdragen zoals gedetailleerd in deze Privacyverklaring.

Payflip ("wij" of "ons") biedt deze Privacyverklaring aan om u te informeren over ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Persoonsgegevens van elke persoon die gebruik maakt van de Cafetariaplan tool en de daarop aangeboden diensten (de "Users" of "u") en over hoe u uw rechten over deze gegevens kunt uitoefenen. 

Indien u gebruik wilt maken van de Cafetariaplan tool en de daarop aangeboden diensten, hebben wij uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacyverklaring nodig. Dit betekent dat u akkoord bent met hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken en verwerken. U bent niet verplicht (alle gevraagde) Persoonsgegevens met ons te delen, maar het niet delen van bepaalde gegevens kan het aanbieden van onze diensten bemoelijken of verhinderen.

Overwegende dat:

 • Deze overeenkomst is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met name de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (“GDPR”);

 • de Partijen verbonden zijn door een contractuele relatie (hierna de “End-User License Agreement” of “EULA”);

 • In het kader van hun contractuele relatie, wensen de Partijen in deze Privacyverklaring hun respectievelijke rechten en plichten te regelen inzake de Verwerking van Persoonsgegevens.

Wordt overeengekomen wat volgt.

2. Persoonsgegevens

Payflip verzamelt en verwerkt twee soorten informatie: (i) informatie die u of uw werkgever aan ons verstrekt, en (ii) informatie met betrekking tot uw gebruik van de Cafetariaplan tool (gezamenlijk de "Persoonsgegevens"). Persoonsgegevens hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

i. Informatie die u of uw werkgever aan ons verstrekt:

Account:

Wanneer u zich aanmeldt op de Cafetariaplan tool, een door u gemaakte keuze registreert, ons een e-mail stuurt of communiceert met onze klantendienst, verstrekt u ons vrijwillig bepaalde Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Dergelijke Persoonsgegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot uw naam, geboortedatum, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer, uitgaven in het verleden, factureringsgegevens, bankrekening- of andere betalingsgegevens. Indien u ons gegevens over een andere persoon verstrekt, bevestigt u hierbij dat u de GDPR hierbij volledig respecteert en dat u hiervoor alle noodzakelijke autorisaties en toestemmingen hebt ontvangen.

We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt op uw account (d.w.z. persoonsgegevens die niet verplicht moeten worden verstrekt via het registratieproces), zoals foto's, beschrijvingen van uw interesses, familiale situatie, gesproken talen, wie u bent, waar u woont en wat u voor de kost doet.

Bovendien kan uw account andere noodzakelijke informatie bevatten. Deze informatie kan rechtstreeks door u of door uw werkgever worden verstrekt.

Correspondentie:

Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst of een van de medewerkers van Payflip of wanneer u ons feedback geeft, kunnen we een dossier van die correspondentie bijhouden en de nodige informatie verzamelen om uw vraag te klasseren, erop te antwoorden en, indien van toepassing, een eventuele inbreuk op onze EULA of deze Privacyverklaring te onderzoeken.  

ii. Informatie die wij over u te weten komen door uw gebruik van de Cafetariaplan tool:

Wij kunnen uw IP-adres en bepaalde technische informatie of geaggregeerde gegevens over hoe en wanneer u de Cafetariaplan tool gebruikt, verzamelen of verwerken. Deze informatie is gewoonlijk van technische aard (apparaatinstellingen en informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot het type browser, besturingssysteem, toetsenbordtaal, schermresolutie, IP-adres, locatie, enz.) en gedragsmatige aard (de door u ondernomen acties op de Cafetariaplan tool, met inbegrip van maar niet beperkt tot toegangstijden, gevraagde pagina's, uitgevoerde acties, enz.) en wordt gebruikt om statistische gegevens samen te stellen over het gebruik van de Cafetariaplan tool.

3.  Doeleinden van het verzamelen van Persoonsgegevens

Payflip treedt hoofdzakelijk op als gegevensverwerker en uw werkgever als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij uw Persoonsgegevens hoofdzakelijk in opdracht van en voor de doeleinden bepaald door uw werkgever verzamelen en verwerken, steeds in functie van de verwerkersovereenkomst tussen beide organisaties. 

In die gevallen waarin Payflip wel optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, zullen wij uw Persoonsgegevens enkel verwerken op grond van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

i. Uitvoering van een contract (art. 6, §1, b) van de GDPR):

Wij verwerken bepaalde Persoonsgegevens om de EULA tussen u en ons en de verwerkersovereenkomst tussen uw werkgever en ons uit te voeren waardoor wij, de werkgever en eventuele dienstverleners uw keuzes kunnen verwerken, u in staat kunnen stellen uw budget te kennen, en, op een algemene manier, de goede uitvoering van de diensten die wij u leveren kunnen verzekeren.

ii. Naleving van wettelijke verplichtingen (art. 6, §1, c) van de GDPR):

We verwerken uw Persoonsgegevens ook om te voldoen aan de wet, om alle wettelijk verplichte papieren in te vullen in elk land/regio waar ofwel de User ofwel Payflip actief is, of in geval van illegaal gebruik, wanneer we bevelen ontvangen van gerechtelijke autoriteiten. 

Tot slot kunnen wij ook nagaan of u uw verplichtingen uit onze EULA en onze Privacyverklaring nakomt en fraude en inbreuken op alle toepasselijke regels en reglementeringen onderzoeken.

iii. Gerechtvaardigde belangen (art. 6, §1, f) van de GDPR):

Buiten het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens om onze diensten aan u te leveren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, kunnen wij uw Persoonsgegevens ook verzamelen en verwerken voor de volgende gerechtvaardigde belangen van Payflip:

a. Verbeteren van de gebruikerservaring:

Het volgen van uw gebruik van de Cafetariaplan tool zal ons in staat stellen om onze diensten te personaliseren naar uw behoeften en geüploade gegevens met betrekking tot uw profiel te verwerken. Het zal u in staat stellen de Cafetariaplan tool correct te gebruiken. Dit zal ons ook in staat stellen meer te weten te komen over de voorkeuren van de User en algemene trends op de Cafetariaplan tool teneinde de kwaliteit van de Cafetariaplan tool te verbeteren en uw ervaring te personaliseren.

b. Klantenservice verlenen:

Wij kunnen aanvullende Persoonsgegevens verzamelen om algemene klantenadministratie van uw account uit te voeren door u te voorzien van specifieke informatie over beschikbare diensten en door u mededelingen te sturen over de Cafetariaplan tool (bijv. aanstaande veranderingen of verbeteringen) evenals onze andere producten en diensten en te reageren op uw vragen, uw verzoeken te behandelen of eventuele problemen op te lossen.

c. Het uitvoeren van marketingacties:

Indien wij hiervoor uw voorafgaande toestemming hebben verkregen, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken om per e-mail contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, op maat gemaakte suggesties en informatie over evenementen, promoties en andere producten of diensten, alsmede communicatie over de Cafetariaplan tool.

Indien u geen commerciële communicatie meer van ons wenst te ontvangen, kunt u er op elk moment voor kiezen om u uit te schrijven voor dergelijke commerciële communicatie door ons een e-mail te sturen op info@payflip.be of door op de uitschrijflink te klikken die u in elke marketingemail kan terugvinden.

d.   Statistieken genereren en statistische analyses uitvoeren:

Wij kunnen anonieme statistieken genereren over het gebruik van de Cafetariaplan tool om deze te verbeteren en om statistische analyses uit te voeren.

e.   Delen van informatie met derden:

Sommige van uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan de payroll verwerker (bv. sociaal secretariaat) van uw werkgever om onze diensten te verbeteren en om de Cafetariaplan tool goed te laten functioneren en om alle noodzakelijke gegevens te hebben die op de Cafetariaplan tool kunnen worden opgenomen. 

Geen enkele Persoonlijke Gegevens zullen ooit worden bekendgemaakt aan derde partijen voor marketing, reclame en promotionele doeleinden. Alleen anonieme informatie kan openbaar worden gemaakt aan derden voor marketing-, reclame- en promotionele doeleinden, alsmede voor statistische doeleinden voor payroll trends. 

iv. Overdracht naar derde partijen:

Indien noodzakelijk voor bovenstaande doeleinden, kan Payflip uw Persoonsgegevens overdragen aan derde partijen:

 • Gegevensverwerkers: alleen voor zover vereist (d.w.z. om specifieke taken namens ons uit te voeren, zoals de opslag van gegevens, de overdracht van boekingsgegevens, gerichte communicatie op de Cafetariaplan tool), zullen dergelijke externe dienstverleners (waaronder enkele die zich buiten de Europese Unie bevinden) toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat al onze onderaannemers hetzelfde niveau van bescherming bieden voor uw Persoonsgegevens als wij (inclusief onderaannemers gevestigd buiten de EU). Zodra een dergelijke externe dienstverlener zijn specifieke taak en hun wettelijke of contractuele relatie met Payflip heeft voltooid, zullen zij niet langer toegang hebben tot uw Persoonsgegevens, behalve zoals eventueel vereist door de wet. Onze onderaannemers zijn opgenomen in een register van verwerkingsactiviteiten (dat intern wordt bijgehouden). 

 • Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken: aangezien Payflip informatie aggregeert die eventueel door derde partijen wordt overgedragen, treden deze derde partijen op als verwerkingsverantwoordelijken of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken samen met Payflip en zijn zij ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en dient u, samen met deze Privacyverklaring, hun specifieke Privacybeleid in dit verband te raadplegen. In een dergelijk geval kan Payflip uw Persoonsgegevens overdragen aan de derde partij die de door u gebruikte diensten heeft aangeboden (zoals uw e-mailadres, naam of telefoonnummer) voor zover dit noodzakelijk is om u in staat te stellen gebruik te maken van de op Payflip aangeboden diensten en/of in geval van illegaal gebruik van de diensten van de derde partij.

 • Sommige van uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan de payroll verwerker (bv. sociaal secretariaat) van uw werkgever om onze diensten te verbeteren en om de Cafetariaplan tool goed te laten functioneren en om alle noodzakelijke gegevens te hebben die op de Cafetariaplan tool kunnen worden opgenomen. 

 • In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Payflip’s activiteiten waarbij Payflip haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval Payflip in faling zou worden verklaard, kunnen Uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Payflip zal U op voorhand inlichten over het feit dat het Uw Persoonsgegevens om deze reden aan een derde overmaakt. 

 • Geen enkele Persoonlijke Gegevens zullen ooit worden bekendgemaakt aan derde partijen voor marketing, reclame en promotionele doeleinden. Alleen anonieme informatie kan openbaar worden gemaakt aan derden voor marketing-, reclame- en promotionele doeleinden, alsmede voor statistische doeleinden voor payroll trends. 

Indien u in meer detail wenst te weten aan welke derde partijen uw Persoonsgegevens werden meegedeeld, verwijzen wij naar uw recht op inzage en informatie zoals omschreven in deel 6 hieronder ("uw rechten").

v. Andere verwerkingen:

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet voor verdere doeleinden gebruiken die onverenigbaar zijn met de de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, en zullen indien door de wetgeving vereist uw toestemming vragen voordat wij Persoonsgegevens gebruiken voor een ander doel dan de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet. 

4.  Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Om verlies, misbruik, vervalsing of eender elke andere niet toegestane vorm van verwerking van uw Persoonsgegevens te voorkomen en uw online veiligheid te garanderen, heeft Payflip een verscheidenheid aan passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die voldoen aan of verder gaan dan de industrie standaard technologieën. Payflip kan echter niet garanderen dat er nooit een inbreuk in verband met uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden.

In geval van een inbreuk in verband met uw Persoonsgegevens, verbindt Payflip zich ertoe om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten hieromtrent, de Gegevensbeschermingsautoriteit ervan op de hoogte te brengen. Indien de inbreuk een hoog risico zou doen ontstaan voor uw rechten en vrijheden, zal Payflip ook u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Payflip is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van een verkeerde of onwettige behandeling van uw Persoonsgegevens door derden.

U draagt de aansprakelijkheid voor het behoud van de beveiliging en vertrouwelijkheid van onze diensten. Zo moet u alle niet toegestane toegang tot uw account vermijden en mag u uw account niet openbaren aan of delen met derden. Indien uw account gehackt dreigt te worden (bijvoorbeeld doordat u uw computer kwijt bent), verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen aan info@payflip.be.

5.  Bewaartermijn van de gegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet. Payflip is in het bepalen van haar bewaartermijnen echter vaak afhankelijk van de bewaartermijnen bepaald door uw werkgever, aangezien zij doorgaans optreden als verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van uw Persoonsgegevens en Payflip als gegevensverwerker. Wij bewaren uw Persoonsgegevens in elk geval steeds zolang uw account actief is of zolang de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om u in staat te stellen gebruik te maken van de Cafetariaplan tool. 

6.  Uw rechten

De uitoefening van uw rechten is gratis en kan op elk moment gebeuren, op voorwaarde dat dit toegelaten is door de wet. Indien en voor zover voorzien door de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving, heeft u het recht:

 • om van Payflip bevestiging te krijgen of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, heeft u het recht op inzage van uw Persoonsgegevens en op informatie over hoe deze Persoonsgegevens die worden verwerkt;

 • om van Payflip, zonder onnodige vertraging, de rectificatie van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen;

 • van Payflip de wissing van Persoonsgegevens te verkrijgen;

 • van Payflip de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen;

 • om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt, machine-leesbaar formaat en om deze Persoonsgegevens te laten overdragen;

 • om, indien wij Persoonsgegevens van u zouden verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming, deze toestemming te allen tijde terug in te trekken;

 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en om op elk moment en zonder enige rechtvaardiging bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en/of tegen de doorgifte van uw Persoonsgegevens aan derden voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering). 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@payflip.be of door een brief te sturen naar het adres van Payflip zoals hierboven vermeld. U kunt dit verzoek ook indienen via uw werkgever met wie Payflip steeds in contact staat.

Aangezien uw Persoonsgegevens hoofdzakelijk worden verwerkt voor de doeleinden bepaald door uw werkgever in diens hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, zal Payflip niet steeds op autonome wijze kunnen beslissen over de uitoefening van een van uw rechten en zullen wij uw verzoek in bepaalde gevallen ook moeten voorleggen aan uw werkgever. 

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Gegevensbeschermingsautoriteit) door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of een ander e-mailadres dat door de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.dataprotectionauth...) wordt verstrekt.  

7.  Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in de Privacyverklaring zullen worden gepubliceerd op de Cafetariaplan tool. Wij raden u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie ervan. In het geval van significante wijzigingen in de Privacyverklaring die resulteren in het gebruik van uw Persoonsgegevens door Payflip op een wijze die wezenlijk verschilt van de wijze zoals vermeld ten tijde van de verzameling, zullen wij u voorzien van een specifieke kennisgeving op de Cafetariaplan tool en/of u een kennisgeving per e-mail sturen. Alle wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden onmiddellijk van kracht nadat zij zijn gepubliceerd of nadat u daarvan op de hoogte bent gesteld. 

8.  Cookies

Payflip maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat. Deze cookies stellen de Cafetariaplan tool in staat om informatie te onthouden die de manier verandert waarop de Cafetariaplan tool zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal. Bovendien gebruikt de Cafetariaplan tool cookies om de kring van gebruikers te bepalen en om het gebruik van en de navigatie op de Cafetariaplan tool te vergemakkelijken (b.v. cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u elke keer moet inloggen voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren). Het gebruik van cookies is algemeen aanvaard en vrijwel alle belangrijke applicaties en websites gebruiken ze.

De volgende cookies worden opgeslagen wanneer u de Cafetariaplan tool bezoekt en gebruikt:

i. Cookies die essentieel zijn voor navigatie:

Dit zijn cookies die nodig zijn om de Cafetariaplan tool te kunnen gebruiken. Zonder hen zullen bepaalde secties niet correct functioneren, of helemaal niet. In het bijzonder maken zij navigatie mogelijk tussen de verschillende secties van de Cafetariaplan tool, het invullen van formulieren en een veilige verificatie van uw identiteit alvorens toegang te verlenen tot uw Persoonsgegevens.

ii. Functionele cookies:

Functionele cookies zijn bedoeld om de werking van de Cafetariaplan tool te vergemakkelijken en het gebruik ervan voor u een aangenamere en meer gepersonaliseerde ervaring te maken. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw voorkeuren opslaan zoals taalkeuze of uw klantsegment.

iii. Prestatie/Analytische cookies

Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de Cafetariaplan tool, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Dit zijn cookies die bijvoorbeel informatie verzamelen over het aantal unieke bezoekers, analyses van hoe gebruikers de Cafeteriaplantool gebruiken, eventuele foutmeldingen, etc.. Ze helpen Payflip om de prestaties van de website te verbeteren.  Deze cookies identificeren U niet als individu.

iv. Overzichtstabel van cookies

U kunt uw internet browser configureren om geïnformeerd te worden over elk verzonden cookie of om ze systematisch te weigeren door de parameters van uw browser aan te passen. Payflip kan de toegang, het gebruik en de werking van de Cafetariaplan tool niet garanderen indien de opslag van cookies is uitgeschakeld. 

9. Wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op elk mogelijk geschil.

Alle geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar Payflip haar maatschappelijke zetel heeft.

10. Vragen

Als u nog vragen hebt over deze Privacyverklaring of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen via info@payflip.be.