01 juni, 2021

De winstpremie: gedeelde winst is dubbele winst!

De winstpremie gedeelde winst is dubbele winst

Meer en meer KMO’s ruilen de traditionele cashbonus in voor fiscaal vriendelijke alternatieven. We bespraken al eerder de loonbonus. De winstpremie is een ander alternatief dat je aandacht verdient.

Wat is de winstpremie?

Als werkgever kan je elk jaar opnieuw beslissen of je een winstpremie toekent. De winstpremie is, zoals de naam verraadt, een bonus die gekoppeld wordt aan de winst van het bedrijf. In tegenstelling tot de loonbonus kan de winstpremie niet ingevoerd voor specifieke (groepen van) werknemers maar is het sowieso van toepassing op alle werknemers van je bedrijf. Individuele prestaties kunnen op deze manier dus niet beloond worden.

Soorten winstpremies

Dit betekent echter niet dat het bedrag van de winstpremie gelijk moet zijn voor alle werknemers. Er zijn immers 2 soorten winstpremies:

De identieke winstpremie

Dit is een systeem waarbij alle werknemers ofwel eenzelfde bedrag krijgen, ofwel eenzelfde percentage van het loon.

De gecategoriseerde winstpremie

Moet het bedrag hetzelfde zijn voor alle werknemers? Neen. Bij een gecategoriseerde winstpremie verschilt het bedrag op basis van objectieve criteria. Net zoals bij de loonbonus, zijn ook hier mogelijke criteria senioriteit, functiecategorie, opleidingniveau.

Waarom de winstpremie?

De winstpremie is, na de loonbonus, fiscaal gezien de meest interessante bonusoptie voor een werknemer. Het voordeel aan de winstpremie is dat het plafond van de winstpremie veel hoger ligt dan dat van de loonbonus. Waar de loonbonus begrensd is op een brutobedrag van € 3.413, is de winstpremie begrensd op 30% van de totale bruto loonmassa.

De winstpremie gedeelde winst is dubbele winst 2

De loonbonus is fiscaal gezien nog steeds de meest interessante bonus. De winstpremie is echter een goede optie voor winstgevende werkgevers die een grotere bonus willen uitkeren. De combinatie winstpremie-loonbonus is ook mogelijk.

Is de winstpremie mogelijk voor mijn bedrijf?

Er zijn 4 belangrijke voorwaarden verbonden aan de winstpremie:

  • Je bedrijf moet een vennootschap zijn, onderhevig aan vennootschapsbelastingen. Vzw’s en openbare instellingen komen dus niet in aanmerking.
  • De vennootschap moet winst maken;
  • De uitgekeerde premie (voor het hele bedrijf samen) bedraagt maximaal 30% van de totale bruto loonmassa;
  • De premie moet voor alle werknemers worden ingevoerd.
De winstpremie gedeelde winst is dubbele winst 3

Implementatie

De identieke winstpremie

De implementatie van de identieke winstpremie is relatief eenvoudig. De beslissing wordt genomen door de gewone of buitengewone algemene vergadering van de onderneming met een gewone meerderheid (dus 51%) van de stemmen.

De notulen van de algemene vergadering moet de volgende opmerkingen bevatten:

  • Het identieke bedrag of het percentage van het loon dat aan de werknemers wordt toegekend;
  • Wanneer er wordt gewerkt met een percentage van het loon: de berekeningswijze van het loon. Dit betekent dat er moet gedefinieerd worden wat er exact wordt verstaan onder het loon: effectief gewerkte dagen, brutoloon, bonussen, etc;
  • Of er werknemers worden uitgesloten op basis van anciënnicteit. Let op: werknemers met meer dan 1 jaar anciënniteit kunnen sowieso niet worden uitgesloten;
  • Of het bedrag in verhouding is met de gewerkte tijd (bv. het bedrag van de winstpremie voor een werknemer met een 20-uren week is 1/2 van een werknemer met een 40-uren week);
  • Of werknemers die het bedrijf verlaten tijdens het boekjaar alsnog een winstpremie krijgen uitgekeerd of niet.

De gecategoriseerde winstpremie

De implementatie van een gecategoriseerde winstpremie is iets complexer. Deze winstpremie wordt ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst. Bestaat er binnen jouw onderneming geen vakbondsafvaardiging, dan kan de winstpremie bij toetredingsakte ingevoerd worden.

Wil je je winst delen met je werknemers? Payflip helpt je graag! Of doe het volledig zelf met de DIY tool die Payflip heeft gelanceerd. Nog vragen? Contacteer ons!