FAQ

Flexible budgets & benefits

Eindejaarspremie, bonus, mobiliteitsbudget, opleidingsbudget, remote working budget,… Een hele reeks mogelijke budgetten in een flexibel verloningsplan!

Welke budgetten passen er in een flexibel verloningsplan?

Een flexibel verloningsplan is een loonpakket waarbij werknemers kunnen kiezen uit verschillende voordelen die bij hun persoonlijke situatie passen. Het is belangrijk om het budget voor het flexibel verloningsplan te bepalen voordat het plan wordt geïmplementeerd.

Om het budget te bepalen, moet u rekening houden met verschillende factoren, zoals het huidige reeds bestaande loonpakket en het paritaire comité waarin uw onderneming zich bevindt. Verschillende reeds bestaande budgetten kunnen in het flexibel verloningsplan worden gebruikt. Denk hierbij aan de de huidige kostprijs van de wagen, eindejaarspremie (afhankelijk van het paritaire comité), bestaande individuele bonussen zoals sales commissies of een percentueel deel van het salaris van de werknemer.

Sommige bedrijven starten hun flexibel verloningsplan ook met een nieuw gecreëerd budget zoals een specifiek opleidingsbudget, smartphonebudget of een individuele bonus in het leven geroepen specifiek om te flexibiliseren. Dit is vaak het geval in paritaire comités waar de eindejaarspremie niet kan worden geflexibiliseerd.

Bij de opstart van een flexibel verloningsplan met Payflip zal u de nodige begeleiding ontvangen om hierin de juiste keuzes te maken aangepast aan uw bedrijf en noden.

Welke benefits passen er in een flexibel verloningsplan?

Benefits zijn er te vinden in alle relevante gebieden van je HR beleid, zoals wellbeing, werkmateriaal, mobiliteit en work-life belans. Heel populaire benefits in een flexibel verloningsplan zijn bv. vakantiedagen, opleidingen, fietslease,…. Benefits in flexibel verloningsplannen worden veelal gekozen o.b.v. de populariteit bij werknemers (bv. smartphones) of de voordelige fiscaliteit ervan. Zo heeft de keuze voor het benefit “individueel pensioensparen” enkel heel concrete plusplunten in een flexibel verloningsplan: - een voordelige fiscaliteit voor de werknemer (géén RSZ werknemersbijdrage) én - een heldere, betaalbare pijler rond pensioensparen voor de werkgever (i.p.v. de dure, complexe groepsverzekering)

Benefits overzicht

Flexible work benefits

Extra vakantiedagen

In een cafetariaplan kan een werknemer extra vakantiedagen aankopen. Het gaat om extralegale vakantiedagen 🏖 Dit zijn dagen die je krijgt bovenop het wettelijk vastgelegde aantal dagen jaarlijkse vakantie.

Wanneer een werknemer onbetaald verlof opneemt tellen deze dagen niet als gewerkte dagen. De extra vakantiedagen die men aankoopt via je flex reward plan hebben geen negatieve impact op het aantal effectief gewerkte dagen.

Multimedia

In een cafetariaplan kan een werkgever het Multimedia voordeel aanbieden. Dit laat een werknemer toe om met de budgetten in diens flexibel verloningsplan toestellen aan te kopen die kunnen gebruikt worden voor werk en privégebruik.

Het type toestellen die kunnen worden gekozen zijn de volgende:

 • Smartphones
 • Smarphone accessoires
 • Laptops
 • Laptop accessoires
 • Tablets
 • Tablet accessoires

Tijdens de afschrijvingsperiode blijft de werknemer eigenaar van het toestel en wordt het terbeschikking gesteld aan de werknemer tegen de aanrekening van een voordeel alle aard op de loonstrook. Na de afschrijfperiode heeft de werknemer de mogelijkheid om het toestel aan te kopen voor de restwaarde.

Individueel pensioensparen

Er zijn 3 ‘pijlers’ van pensioensparen:

 1. Je wettelijk pensioen. Dit bouw je op door sociale zekerheidsbijdragen te betalen op je loon.
 2. Je collectief aanvullend pensioen. Dit is de zogenaamde ‘groepsverzekering’ die je vaak bij je bedrijf ontvangt.
 3. Je individueel pensioensparen. Dit gebeurt meestal via je bank of verzekeringsmakelaar.

De terugbetaling van de premies pensioensparen in het flexibel verloningsplan gaat over deze derde pijler: het individueel pensioensparen via je bank of verzekeringsmakelaar.

Voor 2021 was het maximum bedrag aan premies voor dit soort pensioensparen 990 euro of 1.270 euro. Jouw premies aan individueel pensioensparen kan een werknemer laten terugbetalen met een budget in je flexibel verloningsplan.

Cash benefits

Warrants

Een warrant is een financieel instrument dat het recht geeft om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs en tijd. Het wordt vaak gebruikt in loonpakketten als een manier om werknemers te belonen en te motiveren.

Warrants kunnen deel uitmaken van het cafetariaplan voordelenpakket omdat dit een zeer voordelig systeem is om individuele bonussen mee uit te betalen.

Uitbetaling

Een werknemer kan in een flex income plan steeds kiezen om de budgetten te laten uit te betalen aan dezelfde voorwaarden zoals de budgetten normaal worden uitbetaald als ze niet zouden geflexibiliseerd zijn.

Ter illustratie, een werknemer kan steeds kiezen om een eindejaarspremie te laten uitbetalen zoals gebruikelijk.

Mobility benefits

Wagens

In een flexibel verloningsplan kan de wagen worden toegevoegd als voordeel op twee manieren.

 • Een werknemer die geen recht heeft op een wagen in het loonpakket kan een wagen worden aangeboden in het flex income plan. De wagen wordt in de meeste gevallen dan bekostigd met een stuk van het brutoloon
 • Een werknemer die recht heeft op een wagen in het loonpakket maar een wagen met een hogere kostprijs wilt verkrijgen dan de wagen die wordt aangeboden kan, indien dit aangeboden wordt, hiervoor een budget in diens flexibel verlonings plan gebruiken.

Fietsen

De fiets kan worden gekozen als voordeel in een flexibel verloningsplan en is een van de meest interessante voordelen die daarin kunnen worden aangeboden. Dit is omwille van de combinatie van het fiscaal zeer gunstig regime dat er aan vasthangt, de grotere bedragen die erbij komen kijken om een fiets te leasen of te kopen en de stijgende populariteit van het fietsen.

De voorwaarde om een fietsleasing in een flex income plan op te nemen is dat de werknemer op regelmatige basis de aangekochte of geleasede fiets gebruikt voor woon-werk verkeer

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit zoals deelwagens (Cambio, Poppy,…), deelfietsen en steps kunnen worden opgenomen in het flexibel verloningsplan in de context van het wettelijk mobiliteitsbudget waarbij het budget van de wagen op dewelke een werknemer recht heeft en niet wordt gekozen kan worden gebruikt voor uitgaven in verschillende pijlers binnen dewelke het voordeel deelmobiliteit past.

Openbaar Vervoer

Abonnementen en tickets voor het openbaar vervoer kunnen worden opgenomen in het flexibel verloningsplan in de context van het wettelijk mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget is een budget in het flex income plan waarbij het budget van de wagen op dewelke een werknemer recht heeft en niet wordt gekozen kan worden gebruikt voor uitgaven in verschillende pijlers binnen dewelke het voordeel openbaar vervoer past.

Huisvestingskosten

Binnen het wettelijk mobiliteitsbugdet kan worden gekozen voor de terugbetaling van huisvestingskosten met het budget van een niet gekozen wagen waar een werknemer recht op heeft in diens loonpakket.

Onder huisvestingskosten worden kosten van de huur en hypotheek betalingen en interesten gerekend.

Wellbeing benefits

Ziekteverzekering

De ziekteverzekering of uitbreiding daarop (bvb voor gezinsleden) kan worden betaald via het flexibel verloningsplan. Dit zorgt voor een grotere flexibiliteit in het loonpakket omdat de werknemer zelf kan beslissen om zich aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekeraar

Ambulante kostenverzekering

Indien uw hospitalisatieverzekering een aanbod heeft om ook ambulante kosten te verzekeren kan dit eveneens in het flexibel verloningspakket worden opgenomen. Deze ambulante kostenverzekering dekt medische kosten die niet door de mutualiteit en door de hospitalisatieverzekering zijn gedekt. Dit is dan ook een zeer interessant voordeel.

Wat met de sociale rechten van mijn werknemers?

Sociale rechten

Het gebruiken van de eindejaarspremie voor voordelen (zoals terugbetaling individueel pensioensparen, IT, fiets, ziekteverzekering) heeft invloed op de opbouw van de sociale rechten van de werknemer. Dit komt doordat deze voordelen (behalve IT) een vrijstelling inhouden voor de werknemer om 13,07% RSZ-bijdragen te betalen (bijdrage op loon).

Deze bijdrage van 13,07% bestaat uit 7,5% voor de 'pot pensioen', 4,70% voor de 'pot ziekte en invaliditeit' en 0,87% voor de 'pot werkloosheid'. Elke 'pot' kent zijn eigen plafonds, wat maximumbedragen zijn waarbovenop geen rechten meer opgebouwd worden. Voor pensioenen is dat bij een brutoloon van ongeveer EUR 5.000 per maand, voor ziekte en invaliditeit is dat ongeveer EUR 3.700 per maand en voor werkloosheid is dat ongeveer EUR 2.700 per maand.

Het is dus aan de werknemer om in te schatten of het financiële voordeel dat wordt verkregen met één of meerdere keuzes in het plan, dit (minimale) verlies aan de opbouw van rechten waard is.

🤓 Voor de volledigheid:

 • De keuze voor vakantiedagen laat de opbouw van sociale rechten onverlet (omdat het loon wordt doorbetaald, met alle inhoudingen vandien).
 • Aan de opbouw van vakantiegeld wordt niet geraakt, omdat de eindejaarspremie niet behoort tot de basis voor berekening van het vakantiegeld.

Inkomstenbelasting

De eindejaarspremie wordt aan de hoge kant belast.

Rekenvoorbeeld: de werknemer heeft recht op een bruto-eindejaarspremie (inclusief werkgeverskost) van €1.000. Wat met de belastingen?👇

 • De werkgever betaalt op dat bedrag een RSZ-werkgeversbijdrage van ongeveer 28%. Het brutoloon is dan €720.
 • Op het brutoloon moet de werknemer een RSZ-solidariteitsbijdrage van 13,07% afdragen. Het 'belastbaar loon' is dus ongeveer €626.
 • Op dit bedrag betaalt de werknemer belastingen, die door de werkgever op het loon worden ingehouden (= bedrijfsvoorheffing). Deze bedrijfsvoorheffing is voor een eindejaarspremie aan de hoge kant (53,5%). Dit betekent dat er van de initiële som van €1000 ongeveer minder dan €300 overblijft.

Door fiscaal interessante keuzes te maken in het cafetariaplan, zal de werknemer in zekere mate minder inkomstenbelastingen betalen doordat hij met éénzelfde budget recht heeft op één of meerdere voordelen in het cafetariaplan. Deze voordelen brengen namelijk meer op dan de loutere uitbetaling van de eindejaarspremie. ✨

Wat zijn de juridische en fiscale regels rond budgetten?

Een flexibel verloningsplan is een plan in het verloningspakket waarin bepaalde budgetten worden geselecteerd waarover de werknemer zelf kan beslissen hoe ze worden ingezet. Maar wat zijn de regels rond de budgetten die kunnen worden gekozen?

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat het in cash uitbetalen van de budgetten, iets dat steeds mogelijk is in een flexibel verloningsplan, een hoge taxatie met zich meebrengt. Het is daarom bij de selectie van een budget belangrijk te beseffen welke het hoogste getaxeerd zijn.

Hiervoor komen we vaak terecht bij de Eindejaarspremie en Individuele bonussen. Deze vallen onder een de hoogste buitengewone voorheffingen. Door deze budgetten op te nemen in het flexibel verloningsplan, doe je dan ook het grootste voordeel.

Als een eindejaarspremie wordt uitbetaald in cash zal om en bij de 62% van het budget naar de belastingen gaan. Terwijl bij de aankoop van de meest voordelige voordelen in een flexibel verloningspakket daar geen belastingen op worden betaald. Je kan hieronder een voorbeeld volgen over het verschil in cash uitbetaling van een eindejaarspremie en de aankoop van een fietslease voordeel.

Ten tweede is er een belangrijke voorwaarde om een eindejaarspremie te flexibiliseren. De werknemer moet namelijk een bijlage bij de arbeidsovereenkomst te tekenen waarin de werknemer het recht geeft om dat budget om te zetten in voordelen. Dit kan je volledig laten doen in het Payflip platform.