01 augustus, 2022

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend anno 2022?

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend anno 2022 1

In deze blogpost kwam je meer te weten over de ‘eindejaarspremie’ of ‘dertiende maand’. Maar hoe wordt dit nu precies berekend? In de wet zal je hierover niet veel terugvinden, want de berekening van de eindejaarspremie wordt in principe op sectoraal niveau geregeld. De meeste paritaire comités hebben de regels vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, anderen hebben ervoor gekozen om zich niet nader te ontfermen over de eindejaarspremie en de berekening ervan. Er dient in ieder geval rekening te worden gehouden met een aantal aspecten. First things first: ben je een bediende of een arbeider? Dan zal de eindejaarspremie er voor jou anders uitzien!

De berekening van de eindejaarspremie voor bedienden

Voor bedienden is de eindejaarspremie meestal gelijk aan het brutomaandloon van de maand december. Dit is het geval voor een half miljoen bedienden die onder het paritair comité 200 (het grootste paritair comité van ons land) vallen. In 2022 zullen deze bedienden aldus een bruto eindejaarspremie krijgen die gelijk zal zijn aan hun bruto maandloon van de maand december.

Belangrijk weetje! 🧠 Jouw netto eindejaarspremie zal lager uitkomen dan jouw netto maandloon! Aangezien de eindejaarspremie of dertiende maand beschouwd wordt als een ‘extraatje’ of buitengewone vergoeding, wordt dit ook extra belast. Naast de RSZ-werknemersbijdrage (13,07%), zal er ook nog een exceptionele bedrijfsvoorheffing (tot 53,5%) van de bruto eindejaarspremie worden ingehouden. Ten slotte wordt ook nog eens een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van de eindejaarspremie ingehouden.

But no worries, we got you covered! Wil je het beste uit jouw eindejaarspremie halen? Dan is het cafetariaplan voor jou wellicht dé oplossing! Lees dan zeker onze blogpost over het cafetariaplan!

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend anno 2022 2

De berekening van de eindejaarspremie voor arbeiders‍

Voor arbeiders is dit anders: de eindejaarspremie wordt immers berekend op basis van het uurloon. In de meeste paritaire comités wordt het uurloon omgezet naar het maandloon, maar sommige paritaire comités hebben ervoor gekozen om het uurloon een aantal keer uit te betalen of een bepaald percentage van het uurloon in de loop van een ‘referteperiode’ (van 1 december tot 30 november bijvoorbeeld) uit te keren.

De betaling van de eindejaarspremie aan arbeiders verloopt hetzij via de werkgever zelf hetzij via een fonds. Zo bestaat er bijvoorbeeld het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Arbeiders worden, net zoals bedienden, ook zwaarder belast op hun eindejaarspremie dan op hun bruto (uur)loon!

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend anno 2022 3

Hoe verloopt de berekening van de eindejaarspremie bij meer of minder werken en wat bij ontslag?

In principe ontvang je een eindejaarspremie slechts voor de dagen waarop je effectief gewerkt hebt. Als je een volledig jaar gewerkt hebt, heb je recht op een volledige eindejaarspremie. Als je pas in de loop van het jaar van start gaat bij jouw werkgever of je jouw werkgever in de loop van het jaar verlaat, heb je in principe recht op minder eindejaarspremie. Deze wordt dan uitbetaald in verhouding tot jouw tewerkstelling doorheen het jaar. Let op: deze regeling wordt - opnieuw - bepaald op sectoraal niveau en bepaalde paritaire comités kunnen hiervan afwijken.

Of je al dan niet recht hebt op een eindejaarspremie als je ontslag neemt of als je zelf ontslagen wordt en/of als je geen volledig jaar bij jouw werkgever werkzaam was, hangt dus exclusief van jouw sector af.

Laat ons het concreet voorbeeld van paritair comité 200 nemen:

  • Bedienden die een effectieve aanwezigheid hebben van minstens 6 maanden ontvangen een eindejaarspremie in verhouding tot het aantal effectief gepresteerde maanden;
  • Bedienden die zelf ontslag nemen hebben slechts recht op een eindejaarspremie indien zij een anciënniteit hebben van minstens 5 jaar;
  • Bedienden die door hun werkgever ontslagen worden - behalve om dringende redenen - hebben recht op een eindejaarspremie voor zover zij een anciënniteit hebben van minstens 6 maanden op de dag van hun vertrek.